Поважни датуми

ПОВАЖНИ ДАТУМИ ОД МЕДИЦИНАТА 

 

Недела на борба против срцево садовите заболувања 21 – 28 февруари
Недела на борба против ракот 1 – 8 март
Светскиот ден за здравјето 7 април
Ден на здравствено воспитание 27 март
Недела на борба против Туберкулозата и градните заболувања 14 – 21 септември
Светски ден против туберкулозата 24 март
Недела на борба против шеќерната болест 10 – 16 октомври
Месец на борба против болести на зависности 1 – 31 ноември
Недела на борба против сида 1 – 7 декември
Недела на забоздравствена заштита 15 – 21 декември
Светски ден на оралното здравје-20 март

ПОВАЖНИ ДАТУМИ ОД СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ

 
Meѓународен ден на социјалната правда-19 февруари
Меѓународен ден на жртвите од Холокаустот-26 јануари
Меѓународен ден на човековите права-10 декември
Меѓународен ден на лицата со инвалидитет-02 декември
Меѓународен ден на толернација-16 ноември
Меѓународен ден на борба против женското насилство-24 ноември
Светски ден на детето-20 ноември
Меѓународен ден на старите лица- 30 септември
Меѓународен ден на ЛГБТ лицата- 26 јуни
Меѓународен ден на борба против насилството над старите лица- 14 јуни
Меѓународен ден на децата жртви на насилство-03 јуни
Меѓународен ден за борба против хомофобија и трансфобија-16 мај
Меѓународен ден на Ромите-08 април
Меѓународен ден на борба против расизмот-20 март
Меѓународен ден на жената-08 март
Светски ден за борба против сиромаштија- 17 октомври
Светски ден за превенција од злоупотреба на децата 19 Ноември
Светски ден за борба против родителско оттуѓување-25 Април
Светски ден на хуманитарноста-19 Август