Реплек Фарм

Реплек Фарм ДООЕЛ е една од најсовремените фабрики за производство на генерички лекови, која е присутна речиси 20 години во Македонија , етаблирана и на странските пазари со сопствен извоз во 25 земји во светот. РЕПЛЕК ФАРМ произведува ефикасни, безбедни и високо квалитетни лекови  и познати фармацевтски брендови.

Компанијата е посветена на исполнување на најсторгите барања за добра производна пракса како и за заштита на човековата околина, грижејќи се за здравствената состојба на сите граѓани во општеството.

Реплек Фарм ДООЕЛ преставува симбол за високо ниво на сигурност.

Традиција

основано во 1945