АНИЗОР, Скопје

Анизор ДООЕЛ од Скопје се занимава со производство и услуги во градежниот сектор. Од сите видови на градежни услуги до поддршка и одржување на комуналниот  ред и изглед во општините.

Дејноста

Градежништво

Препознатливост

Сите градежно-услужни активности може да се добијат на едно место како резултат на подгтовениот и обучен тим од различни профили на дејности

Специфика

Долгогодишен партнер и во јавниот сектор

Хуманост

Поддржуваме промени кои ќе придонесат за здрави и силни генерации!